1. Általános tájékoztatás
  1. Az adatkezelő: 

   Név: HSO Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
   Székhely: 9163 Fehértó, Dózsa György tér 7.
   Levelezési cím, panaszkezelés: 9163 Fehértó, Dózsa György tér 7.
   Cégjegyzékszám: 08-09-026616
   Adószám: 25012558-2-08
   E-mail: karoly.fules@hsotrade.hu
   Telefonszám: +36 20 99 99 059
   Weboldal: http://eqka.hu

  2. május 25-étől kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya Társaságunkra is kiterjed, ezért a jelen szabályzatot bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól.
  3. Tevékenységünk során az általunk az e-qka projekt kapcsán szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
  4. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
  5. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  6. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  7. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 2. A tájékoztató célja

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk az e-Qka projekt kapcsán történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Társaságunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

 1. Az érintett jogai
 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Társaságunk e kötelezettségének a jelen tájékoztató  www.eqka.hu honlapon történő közzététele útján tesz eleget.

 • Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Helyesbítéshez való jog

Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törléshez való jog

Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az Társaságunk által kezelt adatait töröljük.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti az Társaságunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.

 • Tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Társaságunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.

 • Panasztételi jog

Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 7. pontja tartalmaz.

 1. Az adatkezelés típusai
  • Regisztráció (Tanár, szülő, dolgozó)

Az e-Qka projektben való részvétel céljából Társaságunkat megkereső személyek adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név (keresztnév és vezetéknév)

e-Qka projektben való részvétel

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése:

– Információk az e-Qka rendszer működéséről

– Technikai információk – pl. leállás hiba miatt

– Személyes kapcsolattartás a program felhasználóival

– Figyelmeztetés a tanév végén, hogy amennyiben a gyűjtő jogviszonya megszűnik az iskolával, akkor adja le a kannát

A kannák leadásakor azonnal törlésre kerül a rendszerből. Amennyiben a kanna nem kerül leadásra, hanem az ára kerül megtérítésre, úgy a név és számlázási cím törlésére a számla kiállításától számított 8. év végén kerül sor.

Társaságunk munkavállalói

felhasználónév

telefonszám

e-mail cím

gyűjtött mennyiség

számlázási cím

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: jogi kötelezettség teljesítése

 • Regisztráció (gyermek)

Az e-Qka projektben való részvétel céljából Társaságunkat megkereső személyek adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név (keresztnév és vezetéknév)

e-Qka projektben való részvétel

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése

A kannák leadásakor azonnal törlésre kerül a rendszerből.

Társaságunk munkavállalói

iskola neve

osztály megnevezése

kanna azonosító

gyűjtött mennyiség

 • Statisztikai célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által az statisztikai adatgyűjtés történik, amely azonban személyes adatokat nem érint:

 • Iskolán belül gyűjtésének összehasonlítása
 • Iskolák összehasonlítása (regionálisan, vagy országosan)
  • Marketing hírlevél

Társaságunk marketing célú megkeresést is tartalmazó hírleveleket küld. Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére történik. A hírlevélre való feliratkozás a regisztrációval egyidejűleg, a „feliratkozom” szöveg elé helyezett jelölőnégyzetbe helyezett pipával lehetséges.

A marketing hírlevelekkel kapcsolatban Társaságunk az érintett adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

név

Társaságunk szolgáltatásainak reklámozása, a regisztráltakkal történő kapcsolat fenntartása és bővítése, így különösen:

– Motivációs kampányok hirdetése – gyűjtésre való ösztönzéssel (pl 1 hetes iskolai verseny)

– Környezetvédelmi projektek meghirdetése – külön versenyszabályzattal.

– Online tudásversenyre (kvízre) való meghívás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Társaságunk munkavállalói

e-mail cím

A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az info@hsotrade.hu e-mail címre küldött üzenetben, az Társaságunk székhelyére küldött levélben, vagy a minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

 • Cookie-k (Sütik)

Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor kifejezett előzetes hozzájárulást kér Társaságunk.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngésző által ideiglenesen a böngészésre használt eszközön tárolt adatok, amelyek Társaságunk honlapjának használata során kerül(het)nek az eszközre. Ez magában foglalja a felhasználó IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, a felhasználó által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják a felhasználó eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül a felhasználó eszközén attól függően, hogy a böngészőjében a felhasználó milyen beállítást alkalmaz.

Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google Analytics szolgáltatása
 • Facebook szolgáltatása
 • Google Tag Manager
 • WordPress tartalomkezelő szolgáltatása

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát a felhasználó korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. A böngésző beállításai megváltoztatásával lehetősége van a felhasználó által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelésre jogosultak köre

Társaságunk honlapjára érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése, statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása

A látogatás végétől számított 6 hónap

Társaságunk munkavállalói

 1. Adattovábbítás
  • Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor, kivéve:
   • informatikai támogatás céljából valamennyi jelen tájékoztatóban rögzített adathoz hozzáféréssel rendelkezik:
    • Turbo Tech Hungary Kft. (székhely: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 32; cégjegyzékszám: 06-09-017770; adószám: 23538324-2-06)
   • hiba esetén vagy a kannák elvesztése esetén a bejelentő email címét, felhasználó nevét és számlázási címét továbbítjuk a hiba javítása, illetve a kárrendezés céljából
    • BIO-EU Kft. (székhely: 2089 Telki, Kilátó köz 2.; cégjegyzékszám: 13-09-106188; adószám: 13636476-2-13)
   • Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek
   • a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.
   • Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
 1. Adatok biztonsága

A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 1. Jogérvényesítés
  • Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1063 Budapest, Pf.: 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  • Az érintett bírósághoz fordulhat:
 • a felvilágosítás megtagadása
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  • A per elbírálása Társaságunk, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 1. Incidenskezelés
  • Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • Amint Társaságunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.
  • Kérjük, hogy az Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

Kelt: 2022.05.25.